Polityka Prywatności

Informacje ogólne

1.1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PROFI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabowie nad Prosną (63-520) przy ul. Kolejowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616575(dalej jako: „Spółka”).
1.2. Kontakt do osoby wyznaczonej do koordynowania ochrony danych osobowych w Spółce:odo@profi.pl
1.3. Pod powyższym adresem należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę.
Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

1.4. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą (polegającego na prawie do otrzymania przez Wnioskującego kopii danych osobowych jakie Spółka przetwarza na jego temat); (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
1.5. Powyższe wnioski będą realizowane przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia (wymienione w punkcie 1.4. lit. C), D), E) powyżej) nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo będą realizowane za uiszczeniem opłaty mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych realizacji danego Wniosku.
1.6. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: Profi sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną lub wiadomości elektronicznej na adres odo@profi.pl
1.7. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
1.8. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
1.9. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
1.10. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach organizacji Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
1.11. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
1.12. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

cel przetwarzania,
kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie, gdy takie prawo przysługuje),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.13. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
1.14. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres koordynatora ds. ochrony danych osobowych na adres:odo@profi.pl Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.