rozmaryn
pieprz
bazylia
Poprzednia

Regulamin konkursu Dla Głodnych Wakacji

20-07-2020Artykuły >

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu dotyczącego zadania opisanego w §2 ust. 8 lit. b) niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, adres: Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315568 , REGON: 300969938, NIP: 5140304926, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mint Media Sp. z o.o., KEN 95, 02-777 Warszawa, NIP: 7123150574 REGON: 060438698, KRS: 0000321823, Kapitał zakładowy: 124.000,00 zł zarejestrowany przez sąd rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego zwanym dalej „Fundator”).
3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem fanpage’a Organizatora znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/profi.pl/ (zwana dalej: „Profilem”), zamieszczonej w serwisie Instagram.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
5. Konkurs trwa od 20.07.2020r. godz. 12:00 do 24.08.2020r. godz. 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.


§2 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami, które ukończyły 16 rok życia, a poniżej 18 roku życia, lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwane dalej: „Profilem”).
4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
5. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić dowolną liczbę prac konkursowych. W przypadku dodania więcej niż jednej pracy konkursowej, organizator będzie mogł nagrodzić wyłącznie jedną zgłoszoną pracę konkursową Uczestnika.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody na publikację pracy konkursowej od osób których wizerunku zostały w niej utrwalone. 8. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
9. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
10. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.


§3 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]
1. Zadaniem Uczestników jest publikacja pracy konkursowej prezentującej jak bardzo jesteś głodny wakacji. Zgłoszenie konkursowe należy opatrzyć hashtagiem #DlaGłodnychWakacji, a na zdjęciu oznaczyć profil @profi.pl Forma zgłoszeń dowolna (zdjęcie, film).
2. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i dodania postu na własnym profilu na portalu instagram.com. Profil na czas trwania konkursu musi być publiczny.
4. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe opublikowane w regulaminowym czasie określonym w §1 ust. 4 Regulaminu.
5. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością zgłoszonych prac konkursowych i ich walorami estetycznymi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac konkursowych, które zawierają elementy pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące oraz przedstawiające podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.


§4 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda główna w postaci roweru trekkingowego KROSS Trans 2.0 Damski o wartości 1399 zł.
2. Dodatkowo co tydzień wyłonione zostaną 3 nagrody drugiego stopnia w postaci losowo dobranych nagród rzeczowych:
• plecak 4F oraz paczka z żywnością Profi o łącznej wartości 100 zł brutto
• ręcznik szybkoschnący 4F oraz paczka z żywnością Profi o łącznej wartości 80 zł brutto
• torba sportowa Everchill oraz paczka z żywnością Profi o łącznej wartości 120 zł brutto
• kosz termiczny z logo oraz paczka z żywnością Profi o łącznej wartości 70 zł brutto (dalej: „Nagrody”).
3. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.


§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz umieszczony pod postem konkursowym na profilu Profi.pl
2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie wiadomości prywatnej niezbędnej do odebrania Nagrody.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, a nazwą reprezentującego go profilu w serwisie Instagram Organizator może odstąpić od wydania Nagrody.
4. Nienadesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej nagrody.


§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).
2. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na przykład zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i pozbawienia go prawa do Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres marketing@profi.pl Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
5. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 4 powyżej w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).
2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, przez Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, adres: Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315568 , REGON: 300969938, NIP: 5140304926.
3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres odo@profi.pl.
4. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.
5. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze lub Fundatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.


§8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
5.Administrator portalu Instagram.com https://www.instagram.com/profi.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis instagram.com ani z nim związany.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
8. Organizator ustanawia drogę komunikacji konkursowej w formie prywatnych wiadomości na profilu https://www.instagram.com/profi.pl/.