pomidor
bazylia
pieprz
rozmaryn
pieprz
bazylia

PROFI POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profi S.A. z siedzibą w Grabowie nad Prosną (63-520) przy ul. Kolejowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885977 (dalej jako: „Spółka”) we wskazanym poniżej zakresie. Profi S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

•    umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
•    rozwiązywania problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą;
•    obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;
•    obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy);
•    kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
•    prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
•    kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
•    realizacji umowy;
•    wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
•     wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
 1) utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
 2) oferowania swoich usług i produktów;
 3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 4) zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
•    zapewnienia obsługi usług płatniczych;
•    zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Profi S.A. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
•     obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika/klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
•    organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
•     windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•     prowadzenia analiz statystycznych;
•    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
•    rekrutacji/ przyszłych rekrutacji.

2.    Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane:
•    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne;
•    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową; c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
•    podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
•    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
•     f) podmiotom prowadzącym windykacje; g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

3.    Kontakt:
Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: odo@profi.pl.

4.    Okres przechowywania:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:
•    w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
•    w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
•     w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu). Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

5. Pouczenie o prawach:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Prawo do skargi:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:
•    w przypadku wiadomości e-mail: odo@profi.pl;
•    w przypadku zwykłego listu: Profi S.A., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informacje ogólne
1.1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PROFI S.A. z siedzibą w Grabowie nad Prosną (63-520) przy ul. Kolejowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885977 (dalej jako: „Spółka”).
1.2.    Kontakt do osoby wyznaczonej do koordynowania ochrony danych osobowych w Spółce: odo@profi.pl
1.3.    Pod powyższym adresem należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. 
Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

1.4.    Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Spółki z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą (polegającego na prawie do otrzymania przez Wnioskującego kopii danych osobowych jakie Spółka przetwarza na jego temat); (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
1.5.    Powyższe wnioski będą realizowane przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia (wymienione w punkcie 1.4. lit. C), D), E) powyżej) nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe albo będą realizowane za uiszczeniem opłaty mającej na celu pokrycie kosztów administracyjnych realizacji danego Wniosku.
1.6.    Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: Profi S.A., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną lub wiadomości elektronicznej na adres
odo@profi.pl
1.7.    W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
1.8.    Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
1.9.    Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
1.10.    Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach organizacji Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
1.11.    Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
1.12.    W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

    cel przetwarzania,
    kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
    odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
    planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
    zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
    prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie, gdy takie prawo przysługuje),
    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.13.    W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
1.14.    Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres koordynatora ds. ochrony danych osobowych na adres: odo@profi.pl Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.

Download PDF

DOWNLOAD